سایت اطلاع رسانی انجمن خوشنویسان شعبه لاهیجان

http://akhoshnvisanl.ir/

استاد علی اشرف صندوق آبادی,

استاد علی اشرف صندوق آبادی,دربارهاستاد علی اشرف صندوق آبادی,آثار استاد علی اشرف صندوق آبادی,عکس استاد علی اشرف صندوق آبادی,سوابق استاد علی اشرف صندوق آبادی,خوشن

اثر استاد علی اشرف صندوق آبادی
توضیح اثر :

قائم مقام شورای عالی،استاد علی اشرف صندوق آبادی

..................

استاد علی اشرف صندوق آبادی

چند اثر خوشنویسی از نمایشگاه خوشنویسی استاد علی اشرف صندوق آبادی با عنوان بحر عشق در شهر سنندج
..............

صندوق ابادی 1

صندوق ابادی 2

صندوق ابادی 3

صندوق ابادی 4

صندوق ابادی 5

صندوق ابادی 6
 

 

 

انجمن خوشنویسان ایران

شعبه لاهیجان

 

 

توضیحات / دانلود گزارش کد : 186