سایت اطلاع رسانی انجمن خوشنویسان شعبه لاهیجان

http://akhoshnvisanl.ir/

جلسه نقد و بررسی آثار خوشنویسی

جلسه نقد و بررسی آثار خوشنویسی

جلسه نقد و بررسی آثار خوشنویسی
توضیح اثر :

جلسه نقد و بررسی آثار خوشنویسی

زمان برگزاری جلسه : یکشنبه 26 آذر ماه 1402

مکان برگزاری : دفتر انجمن خوشنویسان شعبه لاهیجان

روابط عمومی انجمن خوشنویسان شعبه لاهیجان

توضیحات / دانلود گزارش کد : 372