سایت اطلاع رسانی انجمن خوشنویسان شعبه لاهیجان

http://akhoshnvisanl.ir/

دومین فراخوان نقد و بررسی خوشنویسی سال 97,

فراخوان جلسه نقد و بررسی 5 شنبه 1 شهریور 97,دومین فراخوان نقد و بررسی خوشنویسی سال 97,نقد و بررسی,بررسی,نقد,فراخوان,فراخوان خوشنویسی,خوشنویسی,خوشنویسان,انجمن خو

دومین فراخوان نقد و بررسی خوشنویسی سال 97
توضیح اثر :

فراخوان جلسه نقد و بررسی 5 شنبه 1 شهریور 97

 

چلیپا 1 :

 

دنیـــــا چو حبـــابی است و لیکن چه حبـاب

نه بر ســـــر آب بلکـــــه بــر روی ســـراب

آن نیـــز ســــــرابی که ببیننــــــد به خـــواب

و آن خواب چه خواب ، خواب بد مست خراب

 

 

چلیپا 2 :

 

ای روی تـو از لطافـت آیینـــه روح

خواهم که قدم های خیالت به صبوح

بر دیـــده نهــم ولی ز خـــار مژه ام

ترســم که شود پای خیالت مجروح

 

 پی نوشت : شرکت در فراخوان برای عموم آزاد است.

 

تاریخ ارسال:تا تاریخ 30  مرداد 1397

زمان فراخوان : پنج شنبه ساعت 5 عصر 1 شهریور 97

محل برگزاری آزمون :دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان لاهیجان

 

روابط عمومی انجمن خوشنویسان لاهیجان

http://akhoshnvisanl.ir

توضیحات / دانلود گزارش کد : 339